top of page

PRIVACYVERKLARING

Kempen Cladding b.v. (mei 2018)

Uw privacy

Kempen Cladding acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij middels deze privacyverklaring duidelijke informatie geven over hoe wij persoonsgegevens  van relaties verwerken. Daarbij houdt Kempen Cladding zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

 

Dit houdt in dat wij:
 

 • duidelijk – via deze privacyverklaring- vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
   

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden.
   

 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
   

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
   

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden en als daar aanleiding toe bestaat deze te corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Kempen Cladding uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Kempen Cladding hiertoe contactgegevens waar onder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e- mailadres:

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen       toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te      voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u t ekunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
   

 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluitingen uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
   

 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten van marktonderzoek;
   

 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook b.v. door campagnes via social media, waarbij Kempen Cladding rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
   

 • Als u zaken doet met ons zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Indien sprake is van een transactie houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van MS Office en Apple accounts en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en publiceren deze niet.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt Kempen Cladding gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Kempen Cladding b.v., Kennedylaan 16a, 5571 KC te Bergeijk of e-mail: administratie@kempencladding.nl

bottom of page